Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de vereniging: Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Afdeling Zwolle en Omstreken.

Doel en middelen.

Artikel 1.

De vereniging stelt zich ten doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en het bevorderen van de daartoe vereiste kennis. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het geven van cursussen waar zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven ter verkrijging en verlenging van diverse diploma’s;
b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te vervolgen;
c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal;
d. het zoveel mogelijk ter beschikking stellen van mensen en materiaal bij die evenementen, waar dit door de organisatoren wordt gevraagd.

Lidmaatschap.

Artikel 2

1. Zij die lid wensen te worden van de vereniging, geven daarvan schriftelijk of per e-mail kennis aan de ledenadministratie.
2. De opzegging van het lidmaatschap voor het komende activiteitenjaar als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub b van de statuten, geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie, en wel vóór één juni van het kalenderjaar.
3. Alle leden en begunstigers zijn verplicht bij adresverandering dit ten spoedigste bij de ledenadministratie bekend te maken.
4. Indien leden ten laste van een bedrijf of instelling staan ingeschreven, zijn deze leden tevens verplicht een verandering van werkgever bekend te maken.
5. Alle leden verbinden zich, voorzover zij een geldig diploma bezitten, in alle voorkomende gevallen eerste hulp te verlenen overeenkomstig de voorschriften zoals staat omschreven in het Burgerlijk Wetboek.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de statuten geschiedt de toelating door het bestuur.
Deze toelating geschiedt slechts op een ondertekende schriftelijke aanvraag of e-mail, waarin de naam, de voornamen, het adres en de geboortedatum vermeld moeten worden.
7. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt bij aangetekend schrijven, met redenen omkleed, door het bestuur.
In alle gevallen dient degene wiens lidmaatschap namens de vereniging is opgezegd en die opnieuw als lid wenst te worden toegelaten, zich uitdrukkelijk met een schriftelijk verzoek daartoe tot het bestuur van de vereniging te wenden.
8. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt bij aangetekend schrijven, met vermelding van de gronden, door het bestuur. Van de ontzetting wordt melding gemaakt in de nieuwsbrief van de vereniging.
9. Een wegens wanbetaling ontzet lid kan eerst opnieuw als lid van de vereniging worden toegelaten, nadat de achterstallige betaling is voldaan.
10. In alle gevallen dient degene, die uit het lidmaatschap is ontzet en opnieuw als lid wenst te worden toegelaten, zich daartoe met een schriftelijk verzoek tot het bestuur van de vereniging te wenden.
De eerst volgende algemene vergadering beslist op dit verzoek met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Contributie en andere geldmiddelen.

Artikel 3.

1. Zij, die bij tussentijdse toetreding als lid worden toegelaten, betalen een contributie/bijdrage zoals is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
2. De contributie/bijdrage moet voor 15 september worden betaald op een door het bestuur te bepalen wijze.
3. Leden die de contributie binnen 14 dagen na 15 september nog niet hebben voldaan zullen een betalingsherinnering krijgen toegestuurd die is verhoogd met € 2,50 aan administratiekosten. Dit bedrag kan als daartoe aanleiding bestaat worden aangepast. Leden die op 31 december van elk jaar de door hen verschuldigde contributie nog niet hebben voldaan worden beschouwd als wanbetaler en dientengevolge afgevoerd van de ledenlijst. Het bestuur zal het desbetreffende lid hiervan in kennis stellen en behoudt zich alle rechten voor om het verschuldigde bedrag alsnog in te vorderen. De kosten komen voor rekening van de wanbetaler.
4. Het bestuur is bevoegd een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de geldelijke verplichtingen voor het lopende boekjaar, zulks op grond van bijzondere omstandigheden en slechts bij zeer hoge uitzondering.

Bestuur.

Artikel 4.

1. Het aantal bestuursleden is te allen tijde oneven, behoudens het bepaalde in artikel 12 lid 9 van de statuten.
2.Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, of door hun door het bestuur aan te wijzen plaatsvervangers.
3. Bij een uit zeven of meer leden bestaand bestuur kan de secretaris noch de penningmeester tevens de functie van vice-voorzitter vervullen.
4. a. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar.
Aftredende bestuursleden kunnen worden herbenoemd voor een zelfde periode.
b. Van het dagelijks bestuur kunnen maximaal twee personen tegelijkertijd aftreden.
Door het bestuur dient een rooster van aftreden te worden opgesteld.
c. Naast de zich herbenoembaar stellende bestuursleden en/of de door het bestuur voorgestelde kandidaten kunnen door de leden tegenkandidaten worden gesteld. Schriftelijke opgave van tegenkandidaten dient, voor iedere kandidaat ondertekend door tenminste tien leden waaronder begrepen de handtekening van de kandidaat zelf, uiterlijk 48 uren voor de aanvang van de vergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden, in het bezit van de secretaris te zijn.
5. De vergadering van het bestuur wordt gehouden zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of tenminste twee andere leden van het bestuur dit verzoeken. Het bestuur is gerechtigd, voor zover nodig, personen, geen lid of bestuurslid zijnde, ter vergadering toe te laten.
Het bepaalde in artikel 20 van de statuten ten aanzien van benoemingen en stemmingen is van overeenkomstige toepassing.

Voorzitter.

Artikel 5.

1. De voorzitter coördineert de werkzaamheden van het bestuur, leidt de vergaderingen en draagt zorg voor de naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.
2. De voorzitter tekent, na goedkeuring, samen met de secretaris, de notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen van zowel de leden als bestuursvergaderingen.
3. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, maar kan dit geheel of gedeeltelijk delegeren aan andere bestuursleden.
Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft de voorzitter toegang tot alle vergaderingen binnen de vereniging, behalve tot de vergadering van de commissie die benoemd zou zijn een onderzoek naar zijn beleid te doen.
4. Bij verhindering of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de vice-voorzitter.

Secretaris.

Artikel 6.

1. De secretaris houdt de notulen en besluitenlijsten van het verhandelde op de algemene en bestuursvergaderingen bij en tekent, na goedkeuring, samen met de voorzitter, de notulen en besluitenlijsten.
2. De secretaris is belast met de correspondentie, welke hij, voor zover nodig voert in overleg met de voorzitter. Bovendien houdt hij afschrift van alle uitgaande stukken en bewaart deze overzichtelijk.
3. De secretaris is verder belast met:

a. het uitschrijven van de vergaderingen;
b. het opstellen van het jaarverslag, uit te brengen voor de algemene ledenvergadering;
c. de zorg voor het archief van de vereniging;
d. het contact tussen het bestuur en de leden van eventueel gevormde commissies;
e. het bijhouden van de ledenadministratie, alsmede met het bewaren en bijhouden van de ledenlijsten.
4. Het archief van de secretaris en van een commissie is eigendom van de vereniging.
5. Bij verhindering of ontstentenis wordt de secretaris vervangen door zijn plaatsvervanger.

Penningmeester.

Artikel 7.

1. De penningmeester zorgt voor de uitvoering van alle maatregelen en besluiten betreffende het geldelijk beheer en voor het nauwgezet boeken van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging.
2. De penningmeester bewaakt de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting en stelt het bestuur bij elke dreigende overschrijding hiervan direct op de hoogte.
3. De penningmeester is verder belast met:

a. het innen of doen innen van alle de vereniging toekomende gelden en tekent alle bank- en girocheques;
b. het doen van alle betalingen, zowel handmatig (giropas) als via internetbankieren, na zich te hebben vergewist van de juistheid van de desbetreffende rekeningen.
Voor het doen van betalingen, het bedrag in de begrotingsposten te boven gaande, is vooraf de toestemming van het bestuur vereist;
c. het opstellen van een financieel verslag over het afgelopen boekjaar, uit te brengen voor de algemene ledenvergadering, alsmede met het opstellen van een begroting voor het lopende boekjaar;
d. het ervoor zorgdragen dat de contante kasmiddelen een door het bestuur vast te stellen limiet niet overschrijden en worden gestort op een ten name van de vereniging staande bankrekening dan wel op de rekening bij de Postbank N.V.
4. Van het door hem gevoerde beleid is hij aan de algemene vergadering rekening en verantwoording verschuldigd.
5. De penningmeester wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door zijn plaatsvervanger.
6. Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt, legt hij een volledige verantwoording aan het bestuur af, waarna hij, na akkoord bevinding, schriftelijk décharge ontvangt.
7. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Jaarlijks treedt dat lid af dat het langst zitting heeft in de commissie. Het aftredend lid wordt vervangen door het plaatsvervangend lid. In een tussentijdse vacature in de kascommissie wordt zo spoedig mogelijk door het bestuur voorzien. De kascommissie is belast met de controle op de juiste verslaglegging van het geldelijk beheer van de vereniging en brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering. De commissie kan aan het verslag beschouwingen en opmerkingen verbinden en adviseert de algemene vergadering schriftelijk omtrent décharge.

Commissies/onderafdelingen.

Artikel 8.

1. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak laten bijstaan door een aantal commissies.
2. Iedere commissie zal bestaan uit tenminste twee leden, waaraan toegevoegd een lid van het bestuur. Laatstgenoemde heeft slechts een adviserende stem.
3. De commissieleden worden voorgedragen door het bestuur dan wel, na advies van de betrokken commissie, door tenminste vijf leden van de algemene vergadering.
Een voordracht uitgaande van tenminste vijf leden dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris en wel uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de algemene vergadering. De commissieleden worden benoemd door de algemene vergadering.
4. Jaarlijks brengt iedere commissie tijdig voor de algemene vergadering aan het bestuur schriftelijk verslag uit over haar werkzaamheden gedurende het afgelopen boekjaar. Het bestuur maakt dit verslag bekend voor de algemene vergadering.
5. Het bestuur heeft de bevoegdheid één of meer leden van een commissie, met uitzondering van die van de kascommissie, te schorsen, indien het van oordeel is dat de betrokkene de werkzaamheden, verbonden aan het lidmaatschap van de commissie, niet behoorlijk vervult.
6. Van de commissievergaderingen worden notulen gemaakt. Deze worden aan de secretaris van het bestuur gegeven. De kontakten tussen de commissie en het bestuur lopen via het toegevoegd bestuurslid.
7. In een commissie of bestuur van een onderafdeling worden de taken en functies van alle commissie-/bestuursleden in onderling overleg verdeeld. Zij stellen in onderling overleg een rooster van aftreden op.

Vergaderingen.

Artikel 9.

1. De besluiten van bestuurs- en algemene vergaderingen zijn voor alle leden bindend.
2. De algemene vergaderingen worden verdeeld in:

a. de jaarvergadering;
b. buitengewone algemene vergaderingen;
c. openbare algemene vergaderingen.
3. De vergaderingen van alle bestuurlijke organen van de vereniging worden geleid door een voorzitter of diens plaatsvervanger. Deze is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op de vergadering en voor het democratisch verloop ervan.
De voorzitter dient zich zoveel mogelijk te houden aan de agenda van de vergadering en ervoor te zorgen dat elk lid voldoende gelegenheid krijgt zijn mening te zeggen.
De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan drie maal het woord te verlenen over hetzelfde onderwerp. De voorzitter heeft het recht een spreker het woord te ontnemen indien deze buiten de orde van de vergadering gaat.
Voorts is de voorzitter gerechtigd een lid dat de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering zonodig verdagen of schorsen.
4. In elke vergadering wordt door de secretaris een presentielijst aangelegd en door ieder lid ter vergadering verschenen, getekend.
Elk lid dat niet geschorst is, heeft één stem.
5. De jaarvergadering wordt vóór 1 november gehouden. De oproeping voor deze vergadering ontvangt u schriftelijk dan wel per e-mail en dient mede vergezeld te gaan van:
een opgave van de namen van de door het bestuur voorgestelde kandidaat-bestuurs- en commissieleden, indien nodig;
6. Tijdens de jaarvergadering komt naast de in artikel 16 lid 2 van de statuten genoemde onderwerpen indien gewenst de agenda van de districtsvergadering en/of de landelijke algemene jaarvergadering worden behandeld. Tevens kan er een afvaardiging van maximaal 3 personen naar deze districtsvergadering en/of deze landelijke algemene jaarvergadering.
7. De leden hebben het recht voorstellen ter behandeling op een vergadering op te geven.
Deze voorstellen dienen door tenminste 10 leden te zijn ondertekend en uiterlijk 48 uren vóór de dag van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn.
8. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door het bestuur worden belegd zo dikwijls het dit nodig oordeelt, of binnen 4 weken nadat daartoe het schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende van het aantal stemgerechtigde leden is ingekomen met opgave en motivering van de verlangde en de te behandelen punten.
9. Openbare algemene vergaderingen kunnen door het bestuur worden belegd teneinde aan het doel van de vereniging en van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken meer bekendheid te geven.

Stemmingen.

Artikel 10.

1. Mondelinge stemmingen geschieden volgens de presentielijst.
2. De opneming van de schriftelijke stemmingen geschiedt door een commissie, bestaande uit 3 ter vergadering aan te wijzen leden, niet zijnde bestuursleden, waarvan 1 als voorzitter van de commissie optreedt.
3. De commissie, genoemd in het voorgaande lid, constateert vóór zij tot opening van de stembriefjes overgaat, of het aantal door haar in ontvangst genomen stembriefjes overeenkomt met het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
4. Het door de commissie van stemopneming omtrent de uitslag van de stemming uitgebracht rapport is bindend. Daartegen is geen beroep mogelijk.

Nieuwsbrief.

Artikel 11.

1. Door de vereniging kan een nieuwsbrief worden uitgegeven, die aan de leden en begunstigers wordt verstrekt.
2. Het bestuur is gerechtigd de opneming van een ter plaatsing ingezonden artikel te weigeren, in welk geval van de beslissing aan de inzender kennis wordt gegeven.

Wedstrijden.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere verenigingen/afdelingen georganiseerde wedstrijden.
2. De verantwoording voor de samenstelling van de ploegen, die de vereniging op die wedstrijden zullen vertegenwoordigen, berust bij het bestuur op voordracht van de kadercommissie.
3. Prijzen of premies behaald door leden die de vereniging op enigerlei wijze vertegenwoordigen, met name in kring/districtswedstrijden, worden eigendom van de vereniging en komen de vereniging ten goede.

Wijzigingen en/of aanvullingen.

Artikel 13.

1. Wijzigingen en/of aanvullingen van dit reglement kunnen worden aangebracht door de algemene vergadering conform de bepalingen vervat in artikel 21 van de statuten.

Administratief beheer.

Artikel 14.

1. Het bestuur behoeft, overeenkomstig het in artikel 13 lid 3 sub c van de statuten gestelde, de goedkeuring van de algemene vergadering tot het verrichten van rechtshandelingen die een bedrag van € 2500,00 te bovengaande.
2. De vereniging draagt, overeenkomstig de statuten en het besluit van de algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, een deel van de jaarlijkse inkomsten van de leden af aan het Hoofdbestuur casu quo Kringbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Algemene bepalingen.

Artikel 15.

1. In elk geschil betreffende de uitlegging of toepassing van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen en/of in gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Een zodanige beslissing van het bestuur is op dat moment bindend en dient onverwijld aan belanghebbenden kenbaar te worden gemaakt.
2. Belanghebbenden behouden echter het recht om van een zodanige beslissing in beroep te komen bij de algemene vergadering.
3. Daartoe moeten zij binnen dertig dagen na dagtekening van de in lid 1 genoemde beslissing, aan het bestuur, in een met redenen omkleed verzoekschrift, mededeling doen.
4.De behandeling van een zodanig verzoekschrift zal door het bestuur als punt op de agenda van de, na ontvangst van het verzoekschrift, eerstvolgende algemene vergadering worden geplaatst.
5. De beslissing op het verzoekschrift door de algemene vergadering te nemen, is onaantastbaar.

Slotbepalingen.

Artikel 16.

1. Aan alle leden wordt bij de aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement verstrekt, gelijk mede van alle daarin later aangebrachte wijzigingen.
2. Zodra er wijzigingen plaatsvinden worden deze schriftelijk aan de leden kenbaar gemaakt.
3. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ook schriftelijk op te vragen of via de website van de vereniging te raadplegen en te downloaden.
4. Gezien de wijzigingen in zowel de statuten als het huishoudelijk reglement ontvangen allen die per 31
december 2007 als lid staan ingeschreven eenmalig de vernieuwde statuten en het huishoudelijk reglement.

Aldus vastgesteld, aangenomen en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering, gehouden te Zwolle op 2 oktober 2007.